krystvega:

The original holy trinity .
- @KrystVegaNeteru

(via ayeececi)